Powrót do listy newsów

List otwarty Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Poniżej publikujemy list otwarty, który Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej skierowała do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu


Poznań, Warszawa, 15 grudnia 2008 r.
Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie brakiem podjęcia przez rząd konkretnych działań w sprawie zapewnienia polskim obywatelom powszechnego dostępu do telewizji cyfrowej.
Około pięciu milionów gospodarstw domowych w Polsce (a więc niemal połowa wszystkich) odbiera programy telewizyjne emitowane w technologii analogowej wyłącznie z nadajników naziemnych. Nadajniki te, zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi przez nasz kraj, będą musiały być wyłączone najpóźniej w połowie 2015 r. Komisja Europejska rekomenduje skrócenie tego terminu o 3 lata, a większość państw członkowskich Unii Europejskiej deklaruje jego dotrzymanie.
Polska znajduje się niestety na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o stopień zaawansowania w rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej. Nie posiadamy ani spójnego planu działania, ani uregulowań legislacyjnych na miarę zmian technologicznych czekających polski rynek mediów elektronicznych. Uczestnikom tego rynku przychodzi działać w warunkach braku kluczowych decyzji, legislacyjnego chaosu i związanej z tym niepewności o los inwestycji. Jeśli ze strony rządu nie zostaną bezzwłocznie podjęte energiczne działania, to Polska będzie jedynym krajem w naszej części Europy, w którym finały mistrzostw EURO 2012 nie będą transmitowane w naziemnej technologii cyfrowej, chociaż będziemy ich współgospodarzem.
Należy pamiętać, że proces cyfryzacji to nie tylko radio i telewizja, ale także Internet. Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest dziś równie ważny, jak infrastruktura drogowa, kolejowa czy telekomunikacyjna. Ma bezpośredni wpływ na budowę nowoczesnego społeczeństwa, wyrównywanie szans i rozwój poszczególnych regionów. Przekłada się również na wysokość PKB. Jak dotąd, nie ma jednak żadnych planów w tym zakresie, nie mówiąc już o decyzjach. Przeznaczenie określonej pojemności multipleksów naziemnych lub zakupienie miejsca na satelitach – tak, aby w Polsce nie było już białych plam na mapie dostępu do sieci – jest niezbędnym warunkiem kompleksowego procesu cyfryzacji.
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej – związek pracodawców branży radiowo-telewizyjnej – jest jednym z uczestników tego rynku. Tak, jak i pozostałym podmiotom, zależy nam na przyśpieszeniu i uporządkowaniu procesu cyfryzacji telewizji w Polsce. Będzie to możliwe pod warunkiem nadania przez rząd sprawie cyfryzacji odpowiedniej rangi i priorytetu. Konieczne jest spełnienie kilku warunków:
Po pierwsze – w trybie pilnym winien zostać opracowany plan działań zawierający szczegółowy scenariusz budowy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, harmonogram realizacji tego procesu i zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników, tj. rządu, regulatorów, nadawców, operatorów itp. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie Narodowej Platformy Cyfrowej – bezpłatna, publiczna platforma cyfrowa, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj, mogłaby stać się silną konkurencją dla nadawców prywatnych. Podobnie dzieje się w Wielkiej Brytanii, gdzie publiczna cyfrowa platforma BBC z powodzeniem konkuruje z prywatną telewizją SKY.
Po drugie – problemy legislacyjne wynikające z niedoskonałości istniejących uregulowań prawnych muszą zostać rozwiązane przez specjalną ustawę cyfryzacyjną, przeprowadzoną przez Sejm RP w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Ustawa taka powinna określać jednoznacznie kompetencje i zasady współdziałania w procesie cyfryzacji regulatorów (KRRiT, UKE, UOKiK), warunki uczestnictwa zainteresowanych podmiotów gospodarczych, a także sposób przeprowadzenia i finansowania kampanii informacyjnej oraz ewentualny zakres i środki pomocy publicznej na zakup dekoderów dla osób o najniższych dochodach.
Po trzecie – ze względu na znikome efekty działania kolejnych rządowych zespołów międzyresortowych do opracowania w/w dokumentów, to jest planu działań i założeń ustawy cyfryzacyjnej, należy powołać w trybie natychmiastowym wąski zespół ekspertów, który podejmie się wykonania tych prac w uzgodnionym terminie.
Po czwarte – wskazane byłoby mianowanie przez rząd Pełnomocnika ds. cyfryzacji spośród wysokiej rangi urzędników państwowych (np. w randze wicepremiera). Pełnomocnik, dysponujący odpowiednim aparatem i środkami finansowymi, będzie koordynować przygotowania oraz nadzorować przebieg procesu.
Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w innych krajach europejskich i przyniosły dobre efekty. Jesteśmy przekonani, że również w Polsce możliwe jest przeprowadzenie procesu cyfryzacji – szybko, bez zbędnych zakłóceń i bez przerzucania jego ciężaru na społeczeństwo.

Z wyrazami szacunku

           Prezes Zarządu                                                   Przewodniczący Rady Nadzorczej
Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej                                 Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
             Jacek Silski                                                                Krzysztof Surgowt

 
Numer 360 Luty 2019

Polecamy:


MediaForum2019_380x70.jpg

OPTOMER BANNER STRONA.JPG

Xbest_banner_TV-Sat_WWW.JPG


Neu_Jerusalem_Banner.jpg
Czy uważasz, że cyfryzacja przyczyniła się do rozwoju piractwa audiowizualnego?
 Nie
 Tak
 Nie mam zdania
                
 
 
AKTUALNOŚCI | TECHNIKA | TESTY | POLECAMY W TV | Z ZIEMI I KOSMOSU | FOTOREPORTAŻ | EKSPERCI | ARCHIWUM |
strony internetowe Łódź